חוקת המפלגה

 

תקנון

 

 

הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל – המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל

(מפלגה רשומה מספר 59-900008-0)

 

 

פרקי התקנון

 

כללי                                                                                                 סעיף      1

 

מטרות המפלגה                                                                             סעיף      2

 

חברות                                                                                             סעיפים 3-16

 

זכויות החברים וחובותיהם                                                         סעיפים 17-24

 

מוסדות המפלגה                                                                           סעיפים  25-27

 

יושב ראש המפלגה                                                                       סעיפים 28-42

 

מרכז המפלגה                                                                                סעיפים  43-76

 

הלשכה                                                                                            סעיפים 77-79

 

הפורומים הנושאיים                                                                    סעיפים  80-89

 

הסיעה בכנסת                                                                                סעיפים 90-94

 

מזכירות המפלגה                                                                          סעיפים  95-100

 

מנכ"ל המפלגה                                                                              סעיפים 101-103

 

סניפי המפלגה                                                                                סעיפים  104-132

 

בית הדין                                                                                         סעיפים 133-157

 

הביקורת הפנימית במפלגה                                                         סעיפים 158-171

 

ועדת הבחירות                                                                               סעיפים 172-188

 

הוראות כלליות לקיום בחירות במפלגה                                   סעיפים 189-192

 

בחירת יושב ראש המפלגה                                                          סעיפים  193-200

 

רשימת המפלגה בבחירות לכנסת                                               סעיפים 201-219

 

בחירת נציגי המפלגה ברשויות המקומיות                               סעיפים  220-227

 

ועדה מוניציפלית                                                                           סעיפים  228-235

 

זכויות חתימה                                                                               סעיפים  236-237

 

התחייבות בלא סמכות                                                                סעיף 238

 

הוראות כלליות                                                                             סעיפים  239-267

 

השלמה ושינוי תקנון                                                                    סעיפים 268-271

 

הוראות מעבר                                                                                סעיפים 272-280

 

 

 

 

כללי

 

 1. שם המפלגה: הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל – המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל (להלן: המפלגה).

 

 

מטרות המפלגה

 

 1. מטרות המפלגה והמצע הרעיוני:

 

 • א. המפלגה דוגלת בעקרון של ארץ ישראל, לעם ישראל, על-פי תורת ישראל, ורואה באמונה באלוקי ישראל ובתורת ישראל יסוד לחיי עם ישראל במדינת ישראל, אמונה לה שותפים רוב חלקי העם.
 • ב. המפלגה רואה במדינת ישראל מרכיב בתהליך גאולת ישראל אחרי אלפיים שנות גלות. מדינת ישראל מהווה מדינה יהודית הן מבחינת צביונה היהודי והן כבית ליהודי העולם. המדינה תהיה בעלת משטר דמוקרטי המבטיח זכויות אזרחיות למיעוטים.
 • ג. המפלגה שואפת לחידוש חיי העם היהודי במדינת ישראל על בסיס ערכי התורה בשילוב התרבות היהודית לדורותיה. המפלגה רואה בחיבור התורה עם החיים הלאומיים יסוד בזהותה. המפלגה מיסוד הציונות הדתית פועלת דרך המעשה והיצירה בכל שטחי החיים בשותפות עם כל חלקי העם. המפלגה קוראת ליהודי התפוצות לעלות למדינת ישראל שהינה הבית הלאומי היחיד של עם ישראל.
 • ד. המפלגה דוגלת בעקרונות היסוד של אחדות העם, קירוב לבבות, זיקת הגומלין בין העם היושב בציון לבין הפזורה, והתיישבות בכל חבלי ארץ ישראל ובירושלים בירת ישראל.
 • ה. המפלגה רואה בלימוד התורה ערך לאומי מרכזי ואחת מאבני היסוד לקיומו הנצחי והרוחני של העם היהודי.
 • ו. המפלגה רואה בחינוך את האמצעי המרכזי הן להנחלת ערכי אהבת העם, הארץ והמסורת היהודית והן ליצירת שוויון הזדמנויות ולצמצום פערים חברתיים ודאגה לאוכלוסיות מוחלשות.
 • ז. המפלגה רואה בשירות הצבאי והלאומי מצווה וחובה מוסרית המבטאת את ערכי אהבת העם והאחריות הכללית לקיומה של המדינה.
 • ח. המפלגה רואה בכלכלה חופשית עם רגישות חברתית ובחיזוק הערבות ההדדית עקרונות אשר יקנו רשת ביטחון לחיים בכבוד לכל אזרחי המדינה.
 • ט. המפלגה תפעל לחיזוקה ולביסוסה של הרבנות הראשית, כסמכות הלכתית עליונה למדינת ישראל, ברוח מייסדיה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל והרב בן ציון חי עוזיאל זצ"ל וברוח הציונות הדתית ממשיכת דרכם.
 • י. המפלגה קוראת לעם ישראל על גווניו ואורחות חייו השונים להיות שותפים לדרך זו.

 

חברות

 

 1. כשיר להיות חבר המפלגה, בכפוף להוראות כל דין, מי שנתקיימו בו כל אלה:
 • א. אזרח מדינת ישראל ותושב בה;
 • ב. בן 17 שנים לפחות במועד קבלתו לחברות;
 • ג. אינו חבר בכל מפלגה אחרת;
 • ד. שילם את דמי ההצטרפות ושילם את דמי החבר כפי שנקבעו בהתאם להוראות תקנון זה;
 • ה. מזדהה עם המפלגה, מטרותיה ומצעה הרעיוני;
 • ו. מקבל על עצמו את הוראות התקנון ומתחייב לפעול ולמלא אחר החלטות המוסדות המוסמכים של המפלגה;
 • ז. לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון, לכאורה, ונגזר עליו בעקבות הרשעתו זו עונש מאסר בפועל לתקופה העולה על 3 חודשים, או שביום התקבלו כחבר המפלגה עברו לפחות 7 שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו בגין העבירה האמורה. יושב ראש בית הדין רשאי לקבוע, לבקשת המבקש, כי אין בעבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון. אולם, אם קבע בית משפט כי יש בעבירה האמורה בנסיבות שבה נעברה משום קלון, לא ידון יושב ראש בית הדין בשאלת הקלון.

 

 1. כל המבקש להצטרף כחבר למפלגה יחתום אישית על בקשת הצטרפות למפלגה ויציין, בכתב ידו, את מועד החתימה. בקשת הצטרפות תכלול הצהרה לגבי קיומם של כל תנאי הכשירות לחברות במפלגה (שנזכרו לעיל). חתימה וציון מועד החתימה, אפשר שייעשו תוך שימוש באמצעים דיגיטליים בדרך שתקבע מזכירות המפלגה.

 

 1. כתב הבקשה להצטרף כחבר למפלגה יכלול גם את הסכמת המבקש כי לצורך הליכי הבקשה וכן לכשיתקבל כחבר המפלגה תהא המפלגה ויהיו גם מועמדים מטעמה רשאים לפנות אליו ולתת לו כל הודעה בענייני המפלגה גם באמצעות כלי תקשורת דיגיטליים (למשל: באמצעות כתובת Email שמסר או באמצעות משלוח הודעת M.S למספר הטלפון הסלולרי שמסר או באמצעים דומים).

 

 1. בקשת הצטרפות למפלגה תוגש למשרדי המפלגה בסמוך לאחר שנחתמה או תועבר באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת כפי שתקבע מזכירות המפלגה.

 

 1. ועדת הבחירות (או מי מטעמה) תבדוק כל בקשת הצטרפות והיא תהיה רשאית לסרב לקבלה מטעמים שיפורטו בכתב; בקשה הראויה להתקבל, תאושר ללא דיחוי. בטרם נבחרה ועדת בחירות יהיו סמכויות אלה מוקנות למזכירות.

 

 1. סירבה ועדת הבחירות (או לפי העניין המזכירות), לקבל בקשה לחברות במפלגה, תודיע למבקש בכתב על הסירוב לבקשתו, תפרט את טעמיו של הסירוב ותציין כי המבקש רשאי לערער על הסירוב בבית הדין, למרות שטרם היה לחבר המפלגה.

 

דמי חבר

 

הוראת שעה לעניין דמי החבר:

עד שייקבעו לפי התקנון דמי חבר תחול על המצטרף למפלגה החובה לשלם דמי הצטרפות חד-פעמיים. הוראות התקנון בנושא דמי חבר יחולו בשינויים המחויבים על דמי ההצטרפות.

 

 1. ועדת הבחירות רשאית לקבוע כי חובה על חברי המפלגה לשלם דמי חבר ולשנות את קביעתה זו ואת סכומיה מעת לעת. הוועדה האמורה איננה רשאית לקבוע דמי חבר לגבי העבר. החלטת הוועדה האמורה תפורסם באתר האינטרנט של המפלגה ותוקפה יחל 21 יום מעת פרסומה. בטרם נבחרה ועדת בחירות, יהיו סמכויות אלה מוקנות למזכירות.

 

 1. דמי חבר למפלגה ימומנו וישולמו על ידי המבקש להיות חבר המפלגה או החבר (לפי העניין) בלבד, ויהיו תנאי להצטרפות למפלגה.

 

 1. תשלום דמי חבר יתבצע אך ורק באמצעות: הוראת קבע בחשבון הבנק האישי, כרטיס אשראי אישי או שיק אישי של המצטרף או החבר. לא יתקבלו דמי חבר בדרך תשלום אחרת או במזומן.

 

 1. מי ששילם דמי חבר בעבור אחר וכן מי ששולמו בעבורו, בידיעתו ובהסכמתו, דמי חבר, יורחקו לצמיתות מהמפלגה; תשלום בעבור בן זוג, ילד עד גיל 25 והורה – לא ייחשבו כתשלום בעבור אחר, לעניין סעיף זה.

 

 1. חבר שלא שילם דמי חבר שנקבעו על פי התקנון, לא ייכלל ברשימת בעלי זכות בחירה ולא יהא רשאי לבחור או להיבחר למוסדות המפלגה או מטעמה, ולא יהיה רשאי להשתתף ולהצביע במוסדות המפלגה ובוועדותיה, עד אשר יפרע למפלגה בפועל את חוב דמי החבר.

 

הפסקת חברות

 

 1. חבר המפלגה רשאי, בכל עת, להודיע בעצמו, בכתב, בחתימת ידו, תוך ציון תאריך החתימה בכתב ידו, למשרדיה של המפלגה, על הפסקת חברותו במפלגה. הודעת חבר על הפסקת חברותו במפלגה תכנס לתוקף עם התקבלה במפלגה ושמו ייגרע מרשימת חברי המפלגה. המזכירות רשאית לקבוע כי הודעה באמצעים דיגיטליים ובתנאים שתקבע כמוה כהודעה לעניין סעיף זה.

 

 1. חבר שלא שילם את דמי החבר, לאחר שניתנה לו הודעה והזדמנות הוגנת במשך 90 יום לשלם את חוב דמי החבר, תסתיים חברותו במפלגה בהודעת המפלגה ושמו ייגרע מרשימת חברי המפלגה. על החלטת המפלגה, כאמור, מוקנית זכות ערעור לבית הדין של המפלגה.

 

 1. חדלו להתקיים בחבר המפלגה תנאי הכשירות לחברות הקבועים בתקנון, תינתן לחבר הזדמנות הוגנת להשיב לטענה זו, ואם יימצא כי אכן חדלו להתקיים לגביו תנאי הכשירות, תופסק חברותו במפלגה. על החלטת המפלגה, כאמור, מוקנית זכות ערעור לבית הדין של המפלגה.

 

זכויות החברים

 

 1. כל חבר זכאי ליטול חלק בפעילות המפלגה, לבחור ולהיבחר למוסד ממוסדות המפלגה וכן למוסד שבו מיוצגת המפלגה, אלא אם נקבע בתקנון במפורש אחרת.

 

 1. הזכות לבחור בבחירות למוסד של המפלגה או למוסד שהמפלגה מיוצגת בו, נרכשת על ידי תקופת הכשרה בת 12 חודשים רצופים של חברות.

 

 1. הזכות להציג מועמדות ולהיבחר למוסד של המפלגה או למוסד שהמפלגה מיוצגת בו נרכשת על ידי תקופת הכשרה בת 18 חודשים רצופים של חברות.

 

 1. תקופות ההכשרה שנקבעו בתקנון זה, לעניין הזכות לבחור והזכות להיבחר, לא יחולו על מי שמועמדותו ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת או לרשות מקומית מותנית, על פי חוק, בהפסקת כהונתו או תפקידו.

 

 1. יו"ר המפלגה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לקצר, בהודעה בכתב לוועדת הבחירות, את תקופות ההכשרה האמורות לעניין הזכות לבחור והזכות להיבחר, בין באורח כללי ובין באורח אישי. בקשה אישית לקיצור תקופת הכשרה לגבי מי שהודיע בציבור כי הוא מבקש להתמודד לכהונת יושב ראש המפלגה, תאושר על ידי וועדת הבחירות ולא על ידי יו"ר המפלגה.

 

חובות החברים

 

 1. חבר חייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחתור להגשמת מטרותיה של המפלגה, בהתאם להחלטת מוסדותיה.

 

 1. חבר חייב למלא אחר הוראות תקנון המפלגה והחלטות מוסדותיה המוסמכים.

 

 1. חבר חייב בתשלום דמי הצטרפות למפלגה ודמי חבר כפי שייקבעו על פי הוראות התקנון.

 

מוסדות המפלגה

 

 1. מוסדות המפלגה הם אלה:

 

יושב ראש המפלגה

 

               מרכז המפלגה

 

               נשיאות המרכז

 

               הפורומים הנושאיים

 

סיעת המפלגה בכנסת

 

המזכירות

 

מנכ"ל המפלגה

 

סניפי המפלגה

 

בית הדין

 

ועדת הבחירות

 

ועדה מוניציפלית

 

הביקורת הפנימית במפלגה

 

וכן כל מוסד או גוף בעל אופי קבוע או זמני שיוקם בידי המפלגה או יפעל בקרבה.

 

 1. מוסדות המפלגה יוקמו, ייבחרו ויפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

 1. תנאי מוקדם לחברות במוסד או ועדה של המפלגה הוא חברות במפלגה, אלא אם נקבע בתקנון במפורש אחרת.

 

יושב ראש המפלגה

 

 1. יושב ראש המפלגה עומד בראש המפלגה, מייצג את המפלגה כלפי גורמי חוץ ומנחה את דרכי ניהול ענייניה.

 

 1. יושב ראש המפלגה ייבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, חשאיות ושוות, על ידי כלל חברי המפלגה בעלי הזכות לבחור. הבחירות תתקיימנה לפי הוראותיו של תקנון זה או מכוחו.

 

 1. לפני כל בחירות לכנסת תתקיימנה בחירות ליושב ראש המפלגה, במועד שיקבע המרכז, על פי הצעה שתוגש לו על ידי וועדת הבחירות. בחירות אלה יתקיימו כ- 6 חודשים לפני הבחירות לכנסת ולא יתקיימו בחירות נוספות לכהונת יושב ראש המפלגה עד כ-6 חודשים לפני הבחירות לכנסת שאחריה. ואולם, רשאי יושב ראש המפלגה, באישור וועדת הבחירות, להורות על קיום בחירות ליושב ראש המפלגה במועד מוקדם יותר מהמועד האמור לעיל. גם במקרה כזה, לא יתקיימו בחירות נוספות לכהונת יושב ראש המפלגה עד כ-6 חודשים לפני מועד הבחירות לכנסת שאחריה.

 

 

 

 

 

 

 1. יושב ראש המפלגה הוא הראשון ברשימת המפלגה לכנסת והוא בכיר מועמדיה לכהונה בממשלת ישראל ובכנסת.

 

 1. יושב ראש המפלגה יוזמן בעוד מועד לכל כינוס של מוסד מפלגתי והוא רשאי להביא דבריו בפני המוסד בעצמו, בכתובים או בידי מי שימונה על ידו לשם כך.

 

 1. יושב ראש המפלגה רשאי לדרוש זימון של כל מוסד ממוסדות המפלגה (לרבות מרכז המפלגה). מוסד מפלגתי שזימונו התבקש כאמור, ולא התכנס בתוך 14 יום, ולגבי מרכז המפלגה בתוך 30 יום, רשאי יושב ראש המפלגה לכנסו.

 

 1. ליו"ר המפלגה, בישיבה שבה הוא נוכח, מוקנית זכות הכרעה כאשר הקולות שקולים.

 

 1. יו"ר המפלגה רשאי להביא בפני כל מוסד מפלגתי וכל ועדה מפלגתית את הצעתו לקבלת החלטה והצעתו זו תבוא להצבעה ראשונה ולפני הצעות אחרות באותו עניין. המוסד המפלגתי רשאי להסיר מסדר יומו את הצעת יו"ר המפלגה שהובאה כאמור, ברוב של הנוכחים בישיבה.

 

 1. אם הטיל נשיא המדינה את התפקיד להרכיב ממשלה על יושב ראש המפלגה, לפי הקבוע בחוק יסוד: הממשלה, יקבע יושב ראש המפלגה את הרכב הקואליציה, ימנה את השרים ואת סגני השרים מטעם המפלגה ויקבע את תפקידיהם בממשלתו. קביעת יושב ראש המפלגה לעניין זה היא בתחום שיקול דעתו הבלבדי.

 

 1. יושב ראש המפלגה, שלא הוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה כאמור לעיל, יביא לאישור מרכז המפלגה החלטה בדבר: הצטרפות סיעת המפלגה בכנסת להסכם קואליציוני או אופוזיציוני, הצטרפות לממשלה, בחירת מי שיכהנו כשרים וכסגני שרים בממשלה. הצעת החלטה כאמור תובא להצבעת המרכז אך ורק בידי יושב ראש המפלגה, כמקשה אחת וההצבעה לגביה תהיה בעד או נגד ההצעה בשלמותה. הצביע מרכז המפלגה, ברוב של 60% מחברי המרכז הנוכחים בישיבה, נגד ההצעה, נדחתה ההצעה ויושב ראש המפלגה יביא בפני המרכז הצעה אחרת. לא נדחתה ההצעה ברוב כאמור, ייחשב הדבר כאישורה בידי מרכז המפלגה.

 

 1. החלטה בדבר יישום החוק הנורבגי מהממשלה, נתונה בידי יושב ראש המפלגה.

 

 1. החלטה בדבר פרישת המפלגה מהממשלה, נתונה בידי יושב ראש המפלגה.

 

 1. יושב ראש המפלגה ימנה את מנכ"ל המפלגה וינחה אותו בביצוע תפקידו.

 

 1. יושב ראש המפלגה יקבע את בא כוח המפלגה וממלא מקומו לעניין סעיף 19ב לחוק המפלגות, התשנ"ב–1992.

 

 1. יושב ראש המפלגה ימנה את יושב ראש מטה הבחירות בכל מערכת בחירות ארציות שבה מתמודדים נציגי המפלגה.

 

מרכז המפלגה

 

 1. המרכז הוא המוסד המחוקק העליון של המפלגה.

 

 1. מרכז המפלגה יכהן 5 שנים.

 

 

 1. ועדת הבחירות רשאית לאחד את מועד הבחירות למרכז עם מועדי בחירות אחרות במפלגה.

 

 1. חברי המרכז ייבחרו או ימונו לכהונתם בדרך הקבועה בתקנון או מכוחו ובלבד שהם בעלי הזכות לבחור ולהיבחר.

 

 1. מספר חברי מרכז המפלגה הוא כ-1,180 ובנוסף להם חברים מכוח כהונה. ואלה הם חברי המרכז: חברים שנבחרו על ידי חברי המפלגה בתחומי הסניפים (כמשמעותו של הביטוי בפרק הסניפים) (להלן: חברים נבחרים), חברים הממונים על ידי יושב ראש המפלגה וחברים מכוח כהונתם, הכול כמפורט להלן.

 

חברים נבחרים

 1. ועדת הבחירות תקבע לכל תחום סניף (כמוגדר להלן) וליישוב שאיננו בגדר סניף, מהו מספר חברי המרכז שייבחרו בו. המפתח לקביעת מספר חברי המרכז הנבחרים בתחום סניף, ייקבע בהתחשב במספר חברי המפלגה בתחום הסניף (להלן: חברים) ובהתחשב במספר הבוחרים לכנסת האחרונה שהצביעו בעד המפלגה או בעד רשימתה לכנסת בתחום הסניף (להלן: בוחרים). היחס בין מספר החברים לבין מספר הבוחרים יהיה 2:1 בהתאמה. (1/3 -חברים, 2/3- בוחרים).

 

 1. מספר חברי המרכז הנבחרים בתחומי הסניפים הוא 1,100 חברים.

 

 1. ועדת הבחירות תקבע את נהלי הבחירות לחברי המרכז בתחומי הסניפים, כאשר כל מצביע יהיה רשאי להצביע על 1/3 ממספר חברי המרכז שנקבעו כאמור לתחום הסניף. וועדת הבחירות רשאית לאחד תחומי סניפים קטנים אחדים לעניין בחירת חברי המרכז הנבחרים.

 

 1. חבר המציג את מועמדותו לכהונה כחבר מרכז בתחום הסניף, יהיה חבר הסניף המתגורר בתחום המוניציפאלי של הסניף.

 

חברי מרכז שימנה יושב ראש המפלגה

 1. יושב ראש המפלגה רשאי למנות, בהתייעצות עם נשיאות המרכז, עד 80 איש לחברי מרכז, אם הם בעלי מעמד ציבורי או שמינויים נועד לשם איזון ייצוגי. מינוי כאמור, של מי שלא היה חבר המפלגה, ייכנס לתוקף רק לאחר שיהיה לחבר המפלגה. הודעת יושב ראש המפלגה על חברי המרכז שמינה כאמור, תבוא לאחר הבחירות של חברי המרכז בתחומי הסניפים.

 

במידה ולא מילא המרכז את מספר חבריו יכול היו"ר בתיאום עם מזכירות המפלגה לאשר הוספת חברים עד הגעה למכסה המקסימלית. השלמת חברי המרכז תהיה בהתאם למפתח קביעת מספר חברי המרכז הנבחרים בתחום הסניף כמוזכר בסעיף 49.

 

חברים מכוח כהונתם

 1. בנוסף לחברי המרכז הנבחרים ובנוסף לחברי המרכז שרשאי יושב ראש המפלגה למנותם כאמור, יכהנו כחברי מרכז גם חברי מפלגה מכוח כהונותיהם, ואלה הן הכהונות המזכות: שרים, סגני שרים, חברי הכנסת, ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, סגנים של ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, חברי מועצות של של ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, ראשי מועצות הסניפים של המפלגה וחברי ועדת הבחירות  (להלן: הכהונות המזכות).

 

 1. הסתיימה כהונתו המזכה של חבר מרכז המכהן מכוח כהונה, ימשיך החבר לכהן כחבר מרכז עד לסוף תקופת כהונתו של המרכז היוצא. חבר שבתוך תקופת כהונת המרכז החל לכהן בכהונה מזכה, יחל לכהן כחבר מרכז מיד עם תחילת כהונתו ואף אם הקודם לו בכהונה המזכה נותר עדיין חבר מרכז. הסדר זה יכול שיתקיים רק פעם אחת לגבי כל כהונה מזכה.

 

 1. שרים וחברי הכנסת לשעבר שנבחרו לכהונתם בכנסת ברשימת המפלגה, יכהנו כחברי מרכז המפלגה כל עוד הם חברי המפלגה.

 

 1. חבר מרכז שחדל לכהן כחבר מרכז עקב מניעה שבחוק לגבי תפקיד שהוא ממלא, זכאי לשוב ולהיות חבר אותו מרכז מעת שלא תחול לגביו המניעה שבחוק.

 

תפקידי המרכז

 

 1. המרכז מוסמך להתקין את תקנון המפלגה ולשנותו והכל בדרך הקבועה בתקנון.

 

 1. המרכז מאשר את מצע המפלגה בבחירות לכנסת.

 

 1. מרכז המפלגה מאשר או דוחה, כמקשה אחת, את ההצעה להרכב בית הדין של המפלגה, יושב ראש בית הדין, שני סגניו של יושב ראש בית הדין וחברי בית הדין של המפלגה.

 

 1. הצעה לבחירת בית הדין של המפלגה כאמור, תובא בפני המרכז בהסכמת כל אלה: יושב ראש המפלגה, יושב ראש מזכירות המפלגה, יושב ראש המרכז .

 

 1. מרכז המפלגה מאשר או דוחה, כמקשה אחת, את הצעת נשיאות המרכז לבחירת ועדת הביקורת או לפי העניין מבקר המפלגה.

 

 1. מרכז המפלגה יאשר את הקמת הפורומים הנושאיים, יקבל דיווח על דיוני הפורומים הנושאיים ועל המלצותיהם והוא מוסמך לדון בהן בעת כינוס המרכז.

 

 1. הצעה להתקשרות המפלגה עם גוף פוליטי אחר, הנוגעת או משפיעה על מיקום ברשימת המפלגה לכנסת, תובא להחלטת המרכז על ידי יושב ראש המפלגה בלבד. אם הצביעו נגד ההצעה האמורה 60% מחברי המרכז – נדחתה ההצעה. לא נדחתה ההצעה ברוב כאמור, ייחשב הדבר לאישורה של ההצעה על ידי מרכז המפלגה

 

נשיאות המרכז

 

 1. יושב ראש המפלגה יפתח את דיוני המרכז לאחר הקמתו של מרכז חדש.

 

 1. לא יאוחר מ- 90 יום לאחר תחילת כהונתו של מרכז חדש, תוקם נשיאות המרכז מקרב חבריו.

 

 1. עד לבחירת הנשיאות ימנה יושב ראש המפלגה יושב ראש זמני למרכז המפלגה.

 

 1. נשיאות המרכז מונה 9 חברים ואלה הם: מרכז המפלגה יבחר ב- 6 חברי נשיאות, בהצבעה שבה רשאי כל חבר מרכז, בעל זכות בחירה, להצביע על 2 חברים בלבד (לא יותר ולא פחות). יושב ראש המפלגה ימנה 3 חברים לחברי נשיאות, שאחד מהם יהיה יושב ראש הנשיאות שהוא יושב ראש המרכז

 

עבודת המרכז

 

 1. יושב ראש המרכז ינהל, בעזרת נשיאות המרכז ובהתייעצות עמה, את עבודת המרכז וינהל את דיוני המרכז.

 

 1. סדר יומו של כל מושב ממושבי המרכז ייקבע על ידי נשיאות המרכז והוא ייקבע בהתייעצות עם יושב ראש המפלגה.

 

 1. מרכז המפלגה יתכנס לפחות פעמיים בשנה, במועד שיוסכם בין יושב ראש המרכז לבין יושב ראש המפלגה.

 

 1. לא תפתח ישיבה של מרכז המפלגה אלא אם נכחו בה 40% מחבריו. חלפה חצי שעה משעת זימון ישיבת המרכז ולא נוכחים בישיבה 40% מחברי המרכז כאמור, רשאי יושב ראש המרכז בהתייעצות עם יושב ראש המפלגה, לדחות את מועד הדיון למשך של עד 10 ימים או לקיים את הדיון. לא נדחתה הישיבה כאמור, תיפתח הישיבה ובלבד שנכחו בה לפחות 1/6 מחברי המרכז.

 

 1. 25% מחברי המרכז רשאים לבקש כינוס מרכז שלא מן המניין לשם דיון והחלטה בהצעה שתובא על ידם. בקשת החברים לכינוס שלא מן המניין כאמור, תוגש ליושב ראש המרכז עם העתק למזכירות המפלגה. הבקשה האמורה תוגש בכתב, בחתימת ידם של המבקשים, כשלצד החתימה יירשם בכתב ידו של המבקש מועד חתימתו. הבקשה האמורה תכיל את נוסח ההצעה המוצעת להחלטה והמרכז יצביע בעדה או נגדה כפי לשונה. מרכז המפלגה לא יקבל החלטה על פי המוצע, אלא אם נוכחים בעת ההצבעה, לצד כללי הקוורום הרגילים גם 60% של מבקשי הכינוס שלא מן המניין.

 

 1. יושב ראש המרכז, בהתייעצות עם נשיאות המרכז, יכנס, בתוך 45 יום, מיום שהוגשה הבקשה כאמור, ישיבה שלא מן המניין של המרכז לשם דיון והצבעה בבקשת חברים, או שיכלול את הדיון וההצבעה במושב רגיל של המרכז או במושב שלא מן המניין שבו נידונים עניינים אחרים.

 

 1. הצבעות המרכז תהיינה ככלל הצבעות גלויות. ואולם רוב חברי הנשיאות, או 1/6 מחברי המרכז רשאים לבקש הצבעה אישית או חשאית. לגבי בקשה המוגשת על ידי 1/6 מחברי מרכז כאמור, לא תיענה הבקשה אלא אם הוגשה הבקשה, בחתימת יד המבקשים, 5 ימים לפני מועד ההצבעה ובתנאי נוסף, שנוכחים בעת ההצבעה 75% מהמבקשים האמורים.

הוגשו כדין בקשות גם להצבעה אישית וגם להצבעה חשאית, תקבע הנשיאות את דרך ההצבעה לפי הגבוה במספר המבקשים.

 

 

 

 

 

הפורומים הנושאיים

 

 

 1. פורום נושאי הוא גוף מפלגתי פנימי, שחברים בו חברי מרכז וחברי מפלגה, ותפקידו לדון ולהמליץ למפלגה ולמוסדותיה בעניינים הנתונים לטיפולו.

 

 1. מרכז המפלגה יקים, לפי המלצת המזכירות, פורומים נושאיים. החלטה בדבר הקמת פורום תכלול את תחומי פעילותו של הפורום ואת דרכי עבודתו.

 

 1. פורום נושאי נועד לממש את החזון והיעדים שקובע מרכז המפלגה.

 

 1. הפורומים יפעלו כגופים פעילים בקרב ציבור חברי המפלגה וכגופים מייעצים למוסדות המפלגה, הכול בתחומי הגדרת פעילותם כפי שנקבעה על ידי מרכז המפלגה.

 

 1. הפורומים יפעלו תוך שיתוף פעולה עם מוסדות המפלגה וקיימו קשר עם גורמי חוץ, לרבות תקשורת, רק באמצעות מנכ"ל המפלגה.

 

 1. יו"ר המפלגה, מזכירות המפלגה ומנכ"ל המפלגה (כולם ביחד), רשאים לאשר זמנית הקמה של פורום עד אשר הקמתו תובא בפני המרכז ותאושר.

 

 1. מזכירות המפלגה רשאית להורות על הקפאת פעילות של פורום או על פיזורו.

 

 

 1. חברי פורום יבחרו ביושב ראש הפורום על פי המלצת המזכירות.

 

הסיעה בכנסת

 

 1. חברי המפלגה שנבחרו לכנסת ברשימת המפלגה לכנסת מהווים את הסיעה בכנסת. הסיעה רשאית לצרף חברי כנסת שלא נבחרו ברשימת המפלגה לכנסת אך נקשרו בהסכם פוליטי עם המפלגה או הסיעה.

 

 1. הסיעה בכנסת תנהל לפי שיקול דעתה את ענייני כהונתה בכנסת ובכלל זה בחירה או מינוי של יושבי ראש וחברים בוועדות הכנסת או מטעמה של הכנסת.

 

 1. הסיעה רשאית לקבוע את דרכי עבודתה בתקנון. תקנון עבודת הסיעה לא יעמוד בסתירה לתקנון זה.

 

 1. הסיעה רשאית להזמין לישיבותיה, דרך קבע או כפי הצורך, נציגי מפלגה כפי שיקול דעתה.

 

 1. הסיעה תפעל להגשמת יעדיה של המפלגה, למימוש מדיניותה ותקבל החלטות הנוגעות לעניינים מדיניים שוטפים.

 

מזכירות המפלגה

 

 1. תפקידיה של מזכירות המפלגה הם לסייע למנכ"ל המפלגה בניהול השוטף של ענייני המפלגה, לקבל ממנכ"ל המפלגה דיווחים שוטפים וכן, למלא כל תפקיד שהוטל עליה בתקנון זה.

 

 1. מזכירות המפלגה מאשרת את מסגרת תקציב המפלגה על פי הצעת המנכ"ל ואת השינויים במסגרת התקציב האמור על פי הצעת המנכ"ל.

 

 1. מספר חברי מזכירות המפלגה הוא 9. מנכ"ל המפלגה הוא יושב ראש המזכירות וחבר בה.

 

 1. מרכז המפלגה יבחר 4 חברי מזכירות, בהצבעה שבה רשאי חבר מרכז להצביע על 2 חברים בלבד (לא יותר ולא פחות). יושב ראש המפלגה ימנה 4 חברי מזכירות.

 

 

 1. מזכירות המפלגה מוסמכת להגיש או להורות על הגשת עתירה לבית הדין כנגד חבר מפלגה שהפר את הוראות התקנון או הפר הוראה כדין של מוסד מוסמך או שהתפקד או שפעל למען מפלגה אחרת ולבקש כי בית הדין יפסיק את חברותו במפלגה. הוראה זו באה בנוסף לכל סמכות אחרת שהקנה התקנון.

 

מנכ"ל המפלגה

 

 1. המנהל הכללי של המפלגה (המנכ"ל) ממונה על ידי יושב ראש המפלגה, ופועל על פי ההנחיות הניתנות לו על ידי יושב ראש המפלגה. מנכ"ל המפלגה הוא הרשות המבצעת של המפלגה. בידיו נתונות סמכויות הביצוע במפלגה במידה שלא הוענקו למוסד אחר.

 

 1. עובדי המפלגה יפעלו להשגת יעדיה והגשמת מדיניותה של המפלגה ויפעלו לפי הנחיות המנכ"ל. עובדי המפלגה לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים; מנכ"ל המפלגה רשאי להתיר בכתב לעובד מפלגה שלא להיות חבר בה.

 

 1. מנכ"ל המפלגה ימנה את גזבר המפלגה, שיהיה בעל וידע וניסיון המתאימים לכהונתו זו, וינחה את גזבר המפלגה במילוי תפקידו.

 

סניפי המפלגה

 

 1. סניפי המפלגה יוקמו בהחלטת המנכ"ל ובאישור המזכירות.

 

 1. ההחלטה על הקמת סניף תכלול הגדרה של תחום פעולתו הגיאוגרפי (להלן: תחום הסניף).

 

 1. סניף יכול שיהיה בתחום גיאוגרפי, על פי תחום השיפוט העירוני, האזורי, הכולל מספר תחומים מוניציפליים או אזוריים.

 

 1. בתחום המוניציפלי של רשות מקומית יוקם רק סניף אחד.

 

 1. סניף המפלגה הוא נציגות המפלגה בתחום הסניף. הוא משמש כתא פוליטי ארגוני, במה להפצת ערכי המפלגה, מקום התכנסות לחבריה בתחום הסניף.

 

 1. הסניף יפעל לקידום ענייניה של המפלגה ולקידום ענייניהם הציבוריים של חברי המפלגה בתחום הסניף ויפעל להגדלת כוחה הפוליטי של המפלגה בתחום הסניף.

 

 1. סניף המפלגה כפוף למוסדות המפלגה ויקיים את הוראותיהם.

 

 1. חברי המפלגה שמענם הרשום במרשם האוכלוסין מצוי בתחום הסניף יהיו חברים בסניף. החליף חבר את מענו, חדל להיות חבר בסניף. חזר החבר למענו הראשון ולסניפו המקורי יחזור לכהן כחבר בסניף.

 

 1. בסניף תקום מועצת סניף.

 

 1. החל מהבחירות הראשונות למועצת הסניפים, שתתקיימנה לאחר כניסתו לתוקף של תקנון זה, יהיה מספר חברי מועצת סניף כפול ממספר החברים במועצת הרשות המקומית (או האזורית) בתחום הסניף בתוספת אחד. ואולם, ברשויות מקומיות גדולות, שבהן מספר חברי מועצת הרשות המקומית הוא 25 חברים או יותר, יהיה מספר חברי מועצת הסניף פי שלושה ממספר חברי המועצה של הרשות המקומית בתוספת אחד. היה מספר חברי מועצת הרשות המקומית 30 או יותר, יהיה מספר חברי מועצת הסניף פי ארבעה ממספר חברי המועצה של הרשות המקומית בתוספת אחד. ועדת הבחירות רשאית לאשר כי במועצת סניף מסוים יכהנו מספר גדול או קטן יותר של חברים.

(הוראת שעה: הרישא לסעיף תמחק לאחר שיתקיימו הבחירות האמורות)

 

 1. חברי ועדת הבחירות וחברי הוועדה המוניציפלית יצורפו למועצת הסניף במקום מגוריהם, כל עוד הם מכהנים בתפקידם. חברים כאלה יבואו בנוסף למספר חברי מועצת הסניף הנבחרים.

 

 1. בחירות למועצת סניף תתקיימנה ביחד עם הבחירות לחברי המרכז ובאותה שיטה ותנוהלנה על ידי ועדת הבחירות.

 

 1. ועדת הבחירות רשאית להורות כי מספר חברי מועצת הסניף יגדל ב- עד 10% אם יהיה בכך כדי לייתר את הצורך בעריכת בחירות למועצת הסניף.

 

 1. יושב הראש היוצא של מועצת הסניף יכנס את המועצה הנבחרת לישיבתה הראשונה, שבה תבחר מועצת הסניף הנבחרת, מבין חבריה, את יושב ראש מועצת הסניף. לא כונסה מועצת הסניף לישיבתה הראשונה בתוך 45 מיום שתוצאת הבחירות הייתה לחלוטה, יכנס אותה מנכ"ל המפלגה.

 

 1. יושב ראש מועצת סניף ייבחר בבחירות כלליות, ישירות ושוות על ידי חברי מועצת הסניף. נוהל הבחירות ושיטת הבחירות ייקבעו על ידי מועצת הסניף והן טעונות אישור של וועדת הבחירות.

 

 1. יושב ראש מועצת הסניף אחראי כלפי המפלגה ומוסדותיה לפעילותו התקינה של הסניף.

 

 

 

 1. סניף המפלגה איננו אישיות משפטית נפרדת מהמפלגה. לפיכך, לא יתחייב סניף ולא יתחייב איש מחבריו בשם המפלגה בהתחייבות בעלת אופי כספי. פעילותו הכספית של הסניף תבוצע באמצעות גזברות המפלגה ועל פי הנחיותיו של גזבר המפלגה.

 

 1. התחייבות סניף, אף אם איננה בעלת אופי כספי טעונה, כתנאי מתלה לתוקפה, אישור של מנכ"ל המפלגה.

 

 1. קבלת תרומות למפלגה הקשורות בפעילותו של הסניף, תבוצע אך ורק בדרך שיקבע ויורה גזבר המפלגה.

 

 

מועצת סניף

 

 1. מועצת הסניף היא המוסד העליון בסניף ועמדתה משקפת את עמדת הסניף.

 

 1. פעילות הסניף טעונה אישור של מועצת הסניף.

 

 1. מועצת הסניף כפופה וממלאת אחר ההחלטות של מוסדות המפלגה.

 

 1. 25% מחברי המועצה רשאים לדרוש, בהודעה בכתב בחתימת ידם ובציון תאריך החתימה בכתב ידם, כינוס מועצה שלא מן המניין כדי לדון בנושא שהוגדר על ידם בהודעה האמורה. יושב ראש המועצה חייב להיעתר לדרישה כאמור ולכנס את המועצה למושב מיוחד בתוך 21 יום, מיום שנתקבלה הדרישה כאמור. לא כינס יושב ראש מועצת הסניף את המועצה כאמור, יכנס אותה מנכ"ל המפלגה.

 

 1. קטן מספר חברי מועצת הסניף, רשאית ועדת הבחירות להתיר לסניף להשלים את מספר החברים בדרך שתקבע. לא הושלם המספר כאמור, רשאית הוועדה לקבוע כי סניף זה איננו בגדר סניף כמשמעותו בתקנון.

מעת שכוננה ועדה מוניציפלית, מוקנות סמכויותיה של ועדת הבחירות לפי סעיף זה לוועדה המוניציפלית.

 

יושב ראש מועצת הסניף

 

 1. יושב ראש מועצת הסניף הוא הרשות המבצעת של פעילות הסניף.

 

ועדות משנה למועצת הסניף

 

 1. מועצת הסניף רשאית להקים ועדות משנה ולהגדיר את תפקידן. בוועדות המשנה רשאים לכהן גם מי שאינם חברים במועצת הסניף.

 

 • ועדה מוניציפלית בסניף

 

 1. בכל סניף תוקם ועדה מוניציפלית שתפעל להגשמת יעדיה של המפלגה ותקבל את ההחלטות הנוגעות לעניינים המקומיים של הרשות.
 2. הוועדה המוניציפלית בסניף תתכנס לכל הפחות אחת לחודשיים.
 3. בראש הועדה המוניציפלית בסניף יעמוד יושב ראש מועצת הסניף וחבריה יהיו נציגי המפלגה במועצת הרשות המקומית ושלושה מחברי מועצת הסניף שייבחרו על ידה.
 4. למרות האמור לעיל הרי בסניף שבו מועמד המפלגה נבחר לכהונה כראש הרשות המקומית, יהיה הוא יושב ראש הוועדה המוניציפלית בסניף.

 

פורום ראשי הסניפים

 

 1. ראשי הסניפים חברים, מכוח כהונתם, בפורום ראשי הסניפים המהווה פורום חובה מבין הפורומים הנושאיים.

 

בית הדין

 

 1. בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של המפלגה ואין הוא נתון למרותו של מוסד מפלגתי אחר אלא למרותו של הדין לבדו.

 

 1. בית הדין הוא הפרשן המוסמך של תקנון המפלגה והוא מוסמך לפסול הוראה בתקנון העומדת בניגוד לדין.

 

 1. בית הדין ימנה עד 18 חברים. כהונת חבר בבית הדין תהיה בת חמש שנים. ניתן לשוב ולבחור לבית הדין חבר שכהונתו הסתיימה. במניין האמור של חברי בית הדין ייכללו גם  יושב ראש בית הדין ושני סגניו.

 

 1. כשירים להתמנות ליושב ראש בית הדין ולסגן יושב ראש בית הדין, מי שהם בעלי כשירות לכהונה של שופט בבית משפט מחוזי או שכיהנו כדיין או כשופט.

 

 1. כשיר להתמנות כחבר בבית הדין מי שהוא בעל השכלה משפטית, רב, איש ציבור ובלבד שפעל באחד התחומים האלה 10 שנים לפחות.

 

 1. חברי בית הדין לא ימלאו תפקיד אחר במפלגה או מטעמה, לא יהיו מועמדים לכל תפקיד או כהונה אחרת במפלגה או מטעמה.

 

 1. יושב ראש בית הדין יקבע את נהלי העבודה של בית הדין ואת המותב היושב לדין. בגדרם של נהלי העבודה האמורים, יוסדר כי בעתירה שהוגשה לבית הדין, ייקבע מועד דיון, ככל המוקדם ובכל מקרה לא  מעבר ל- 21 יום מיום שהוגשה העתירה.

 

 1. בקשה לפסילת חבר בית הדין מלדון בעניין מסוים תובא בפני חבר בית הדין שפסילתו מבוקשת ואם נדחתה הבקשה על ידו, נתונה זכות ערעור בפני יושב ראש בית הדין כדן יחיד.

 

 1. בית הדין יקבע את סדרי הדין בפניו (וכל שינוי בהם) ויפרסם אותם לחברי המפלגה ומוסדותיה באתר האינטרנט של המפלגה.

 

 1. בית הדין ידון בשלושה. בראש כל הרכב יעמוד יושב ראש בית הדין או מי מסגניו.

 

 1. בצווים זמניים רשאים לדון ולהחליט כדן יחיד יושב ראש בית הדין או מי שהוא מינה לשם כך.

 

 1. ראה יושב ראש בית הדין, בעצמו או על פי בקשה, כי עניין שבפני בית הדין מצדיק את הרחבת הרכב הדיינים מעבר לשלושה, רשאי הוא להורות על הרחבת מותב בית הדין למספר בלתי זוגי גדול יותר של דיינים.

 

 1. החלטות בית הדין יתפרסמו באתר האינטרנט של המפלגה; בית הדין יקבע אם יש לפרסם את החלטתו בלי שמות הצדדים.

 

 1. בית הדין מוסמך לדון במחלוקות שבין חברי המפלגה לבין עצמם, בכל הנוגע לפעילותם המפלגתית, במחלוקות שבינם לבין מוסדות המפלגה, במחלוקות בין מוסדות המפלגה; בית הדין מוסמך לדון בעניין מפלגתי אף אם צד לדיון איננו חבר המפלגה.

 

 1. בית הדין מוסמך לדון בערעורים על תוצאות בחירות למוסדות המפלגה ולגופים בהם מיוצגת המפלגה, בערעורים על קבלת חברים או אי קבלתם וכן בפניות בדבר הוצאת חברים מהמפלגה או הפסקת כהונתו של חבר במוסד ממוסדות המפלגה.

 

 1. בית הדין יכריע את הדין לפי משפט המדינה, תוך שימת דגש להלכה העברית, לעקרונות המשפט העברי, המשפט הפנימי במפלגה ובהתחשב בטובת המפלגה.

 

 1. בית הדין ידון ויחליט בדרך הטובה והיעילה ביותר לדעתו, לבירור עתירה שבפניו על פי עקרונות הצדק והיושר.

 

 1. יושב ראש בית הדין רשאי לדחות עתירה על הסף אם לדעתו היא חסרת עילה או שהיא טורדנית או קנטרנית.

 

 1. החלטות בית הדין תתקבלנה ברוב דעות. היו הדעות שקולות תכריע עמדת יושב ראש בית הדין.

 

 1. הוגשה עתירה לבית הדין, רשאי בית הדין, בין היתר:

 

א.           ליתן צו עשה או אל תעשה, בין זמניים ובין סופיים;

 

ב.            להורות על הוצאה של חבר מהמפלגה או ממוסדותיה לצמיתות או לתקופה שתיקבע על ידו;

 

ג.            להורות על השעיה זמנית מתפקיד במפלגה או מטעמה לתקופה שתיקבע על ידו;

 

ד.            להורות על הדחה מתפקיד במפלגה לצמיתות או למשך זמן שיקבע; וכן לפסול מועמדות של חבר לכהונה במפלגה או מטעמה.

 

ה.           מתן התראה;

 

ו.            מתן נזיפה;

 

ז.            להתנות, במקרה ראוי, את הזכות להגשת עתירה בהפקדת הוצאותיה;

 

ח.           להטיל על חבר מפלגה קנס כספי שלא יעלה על 5,000 ₪ (צמודים למדד) לטובת המפלגה;

 

ט.           לפסוק הוצאות לטובת צד בדיון שבפניו.

 

 

 1. כל מחלוקת, סכסוך, ערעור, קובלנה בין חברי המפלגה לבין עצמם, בינם לבין מוסדות המפלגה ובין מוסדות שונים של המפלגה, יובאו לדיון בפני בית הדין.

 

 1. בית הדין יהיה מוסמך להשעות חבר מחברותו במפלגה או להפסיק את חברותו של חבר במפלגה, אם קבע כי החבר הפר את הוראות תקנון המפלגה באופן המצדיק הוצאתו ממנה, או התפקד למפלגה אחרת. אין באמור כדי למעט מסמכותו של בית הדין להשעות או להפסיק את חברותו של חבר המפלגה מנימוקים נוספים על פי שיקול דעתו.

 

 1. חבר המפלגה שנכלל ברשימה או שסייע סיוע של ממש לרשימה מתחרה לרשימת המפלגה בבחירות לכנסת או בבחירות לרשויות המקומיות, בלא אישור וועדת הבחירות או הוועדה המוניציפלית, תופסק חברותו במפלגה.

 

 1. ערעור על החלטה של מוסד מפלגתי יוגש לבית הדין בתוך 21 יום מעת שניתנה.

 

 1. בהסכמת הצדדים רשאי בית הדין לדון בסכסוך שבפניו כבוררות.

 

הביקורת הפנימית במפלגה

 

 1. המזכירות תמנה לשם עריכת ביקורת פנימית במפלגה ועדת ביקורת או מבקר, הכל לפי הוראות הדין. הוראות התקנון המתייחסות לוועדת ביקורת יפות גם למבקר הפנימי – אם כך תבחר המפלגה.

 

 1. ועדת הביקורת מופקדת על הביקורת הפנימית במפלגה.

 

 1. בוועדת הביקורת יכהנו שלושה חברים שהם רואי חשבון מוסמכים, או מבקרי פנים מוסמכים, בעלי ניסיון של עשר שנים לפחות בביקורת של מוסדות. תנאי כשירות אלה יחולו גם אם ימונה למפלגה מבקר.

 

 1. חברי ועדת הביקורת פטורים מלהיות חברי מפלגה אולם יחתמו על הצהרת נאמנות למפלגה ולתפקידם.

 

 1. חברי המפלגה, עובדיה, נציגיה העושים בשליחותה וכן מוסדותיה השונים יהיו נתונים לביקורתה של ועדת הביקורת.

 

 1. בפעולתה המקצועית לא תהיה ועדת הביקורת כפופה למרותו של מוסד ממוסדות המפלגה.

 

 1. ועדת הביקורת רשאית להיעזר בייעוץ של אנשי מקצוע לשם מילוי תפקידיה.

 

 1. ועדת הביקורת תבקר את הפעולות הכספיות של המפלגה, את הטיפול בנכסים ואת ספרי החשבונות, תבחן את קיומם של טוהר המידות, מינהל תקין, חסכון ויעילות בכל מוסדות המפלגה, תעקוב אחר קיום הנחיות מבקר המדינה ומילוי החלטות מוסדות המפלגה.

 

 1. כל חבר מפלגה, לרבות חבר המכהן במוסד כלשהו, וכל נושא משרה במפלגה, חייב להופיע בפני ועדת הביקורת, לפי דרישתה הראשונה, וחייב למסור לה, באורח מלא ומדויק, כל מסמך או מידע שברשותו, הנוגע לענייני המפלגה לצורך עריכת הביקורת.

 

 1. בראשית שנה תציע ועדת הביקורת את תוכנית הביקורת השנתית למזכירות המפלגה; המזכירות תדון בתוכנית, תאשר אותה בשלמותה או בחלקה והיא רשאית להביא בה שינויים; תוכנית הביקורת השנתית תקבע כך, שלפחות אחת לחמש שנים יסתיים מחזור ביקורת של כל מוסדות המפלגה; ועדת הביקורת תבצע ביקורת על פי תוכנית הביקורת השנתית.

 

 1. מעבר לתוכנית הביקורת השנתית, תבקר ועדת הביקורת, בכל שנה, בבדיקה מיוחדת גם מוסד או מוסדות, אירוע או אירועים מפלגתיים, יזומים או כפי בקשה, שאין הם נכללים בתוכנית הביקורת השנתית, והכל לפי שיקול דעתה.

 

 1. ועדת הביקורת תערוך ביקורת מיוחדת במוסד מפלגתי או באירוע מפלגתי, לבקשת יושב ראש המפלגה, המזכירות או מנכ"ל המפלגה.

 

 1. תקציב המפלגה יכלול סעיף תקציבי נפרד, שיאפשר את ביצוע הביקורת לסוגיה כפי שתוארו לעיל.

 

 1. ועדת הביקורת תביא את ממצאי הביקורת הראשוניים לידיעת המבוקר, תבחן ותשקול את תשובותיו ותגיש את מסקנות הביקורת הסופיות ליושב ראש המפלגה, למזכירות, ולמנכ"ל; ועדת הביקורת רשאית להגביל את תפוצת מסקנות הביקורת הסופיות, אם יתעורר חשש שתפוצתן עלולה לפגוע במפלגה או בזכות הפרטיות.

 

ועדת הבחירות

 

 1. בסמוך לאחר כינונו של מרכז המפלגה תיבחר ועדת בחירות.

 

 1. בוועדת הבחירות יכהנו 7 חברים שאינם חברים באף מוסד מפלגתי אחר, למעט חברותם במרכז המפלגה הבאה מכוח כהונתם זו, והם ובני משפחתם הקרובה אינם מועמדים לבחירה במוסד מפלגתי או מטעם המפלגה.

 

 1. מרכז המפלגה יבחר ב- 4 חברי ועדת בחירות, בהצבעה שבה רשאי כל חבר מרכז, בעל זכות בחירה, להצביע על 2 חברים בלבד (לא יותר ולא פחות). יושב ראש המפלגה ימנה 3 חברים בוועדת הבחירות ובהם יושב ראש ועדת הבחירות שיהיה בעל מעמד ציבורי וכושר אירגוני מוכח.

 

 1. המניין החוקי לקבלת החלטות בוועדת הבחירות הוא רוב חבריה, כאשר יושב ראש הוועדה נכלל בהם; ראה יושב הראש כי חברים נמנעים מלהשתתף בישיבת ועדה בלא הצדקה מספקת, בעת שהחלטות הוועדה נדרשות לשם קיום בחירות תקינות, הוא רשאי להורות על קיום ישיבה גם בהעדר מניין חוקי.

              

 1. ועדת הבחירות תקבע את סדרי עבודתה.

 

 1. החלטות הוועדה יפורסמו לציבור חברי המפלגה באתר האינטרנט של המפלגה.

 

 1. הוועדה תזמין משקיפים מטעם המועמדים להשקיף על דיוניה, ככל שלא יהא בהזמנתם כדי לפגוע בעבודתה התקינה של הוועדה.

 

 1. ועדת הבחירות אחראית לקיום וביצוע של כל מערכות הבחירות במפלגה; הוועדה תקבע את ספר הבוחרים לכל בחירות, את נהלי הצגת המועמדות, את תנאי הצגת המועמדות, את נהלי קיום הבחירות, את לוח הזמנים המחייב לבחירות ותפרסם את תוצאות הבחירות.

 

 1. לשם ביצוע תפקידה מוקנות לוועדת הבחירות כל הסמכויות הדרושות, אשר לא יוחדו למוסד אחר. הוועדה מוסמכת ליתן הוראות למנכ"ל, ולכל נושא תפקיד במפלגה ואלה יפעלו על פי הוראותיה הנוגעות לביצוע תפקידה.

 

 1. ועדת הבחירות תתייעץ עם מנכ"ל המפלגה ועם גזבר המפלגה לגבי ההיבטים הכספיים הנגזרים מהחלטותיה.

 

 1. ועדת הבחירות תקבע נהלי בחירות אשר יבטיחו כי הבחירות במפלגה יהיו שוות, הוגנות, משקפות אל נכון את רצון הבוחרים, תוך נקיטת אמצעי בקרה ופיקוח.

 

 1. תעמולת הבחירות, שרשאים המתמודדים בבחירות במפלגה לנהל, תהיה עניינית, צנועה, לא ראוותנית ומתחשבת ברגשות הציבור. ועדת הבחירות רשאית לקבוע את תקרת ההוצאה המותרת למועמד לצרכי תעמולת הבחירות שלו.

 

 1. ועדת הבחירות רשאית לצוות על מתמודד, בין ביזמתה ובין על פי בקשה, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים, להימנע מלנהוג או לנהוג בענייני דרכי התעמולה, כפי קביעת הוועדה; חברי המפלגה והמועמדים יקיימו את הוראותיה של ועדת הבחירות.

 

 1. ועדת הבחירות רשאית, לאחר ששמעה את המועמד ולאחר שנתנה לו הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, להטיל על המועמד סנקציה שנקבעה בנהלי הבחירות שיפורסמו על ידה; לוועדת הבחירות הסמכות לפסול את מועמדותו של מועמד שהפר באורח בוטה את נהלי הבחירות.

 

 1. בית הדין לא ישמע עתירות על החלטות ועדת הבחירות ולא יתערב בשיקול דעתה, אלא במתכונת דומה, לפי העניין, לפיקוח על המינהל הציבורי של בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

 

 1. ועדת הבחירות רשאית להקים ועדות משנה לקיום בחירות ולאצול להן מסמכויותיה שהן בעלות אופי מנהלי, אולם אין היא רשאית לאצול לוועדות משנה סמכויות בעלות אופי משפטי או עונשי.

 

 1. ועדת הבחירות רשאית לפנות לבית הדין בשאלה מהותית, בעלת אופי משפטי, הנוגעת לתפקידה.

 

בחירות

 

הוראות כלליות לקיום בחירות במפלגה

 

 1. ההוראות שלהלן יחולו על כל הבחירות לנציגי המפלגה לגופים חיצוניים למפלגה, והוא כשאין בתקנון הוראה מיוחדת לגבי בחירתם, או שמשתמעת מהוראות התקנון כוונה שונה.

 

 1. מועמד לבחירה מטעם המפלגה לגוף חיצוני למפלגה, חייב – כתנאי לאישור מועמדותו – למלא אחר כל תנאי הכשירות של הגוף שאליו הוא מבקש להיבחר.

 

 1. מועמדי המפלגה לבחירה או למינוי בגוף חיצוני למפלגה, ייבחרו בידי מזכירות המפלגה או בדרך שתקבע מזכירות המפלגה.

 

 1. היה מספר המועמדים כמספר העומדים לבחירה, מתייתר הצורך בקיום הבחירות והמועמדים יוכרזו כנבחרים.

 

בחירת יושב ראש המפלגה

 

 1. יושב ראש המפלגה יבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, וחשאיות על ידי כלל חברי המפלגה בעלי הזכות לבחור.

 

 1. יושב ראש המפלגה ייבחר לכהונתו, אם זכה בבחירות, במקום הראשון, במספר הקולות הגדול ביותר ובלבד שמספר הקולות שבהם זכה מהווים לפחות 40% מכלל הקולות הכשרים.

 

 1. לא זכה מועמד בבחירות במספר קולות המהווים לפחות 40% מכלל הקולות הכשרים כאמור, יערך סבב בחירות שני, במועד שתקבע ועדת הבחירות ובלבד שמועד זה לא יהיה מאוחר מ-14 יום מיום הבחירות הראשון.

 

 1. בסיבוב השני של הבחירות יתמודדו שני מועמדים: המועמד הראשון שקיבל את מרבית הקולות הכשרים בסיבוב הבחירות הראשון – מול המועמד השני שקיבל את מרבית הקולות הכשרים לאחריו.

 

 1. זכו שני מועמדים או יותר בסיבוב הבחירות הראשון במספר קולות שווה למקום הראשון, יערך הסיבוב השני ביניהם; זכו שני מועמדים במספר קולות שווה למקום השני ישתתפו בסיבוב הבחירות השני שלושה מועמדים: הזוכה במקום הראשון בסיבוב הראשון ושני המועמדים שזכו במספר הקולות השווה למקום השני; הזוכה במרבית הקולות הוא הנבחר.

 

 1. עזב יושב ראש המפלגה את תפקידו או שנבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע, יתקיימו בחירות מיוחדות ליושב ראש המפלגה בתוך 60 יום מהמועד שבו התפנה תפקידו; בתקופת המעבר, עד לבחירת יושב ראש מפלגה חדש, יבחר המרכז כממלא מקום ליושב ראש המפלגה חבר מפלגה שלא יהיה רשאי להתמודד לכהונת יושב ראש המפלגה בבחירות מיוחדות אלה.

 

 1. נבצר מיושב ראש המפלגה למלא את תפקידו באורח זמני, יבחר המרכז ממלא מקום לתקופה כפי שיקבע ובלבד שלא תעלה על שנה. עד לבחירת ממלא המקום כאמור ימלא יושב ראש המרכז את מקום יושב ראש המפלגה ובלבד שגם הוא לא יהיה מועמד לכהונה כיושב ראש כאמור. אם לא חזר יושב ראש המפלגה למלא את תפקידו בתום התקופה שקבע המרכז, יתקיימו בחירות מיוחדות ליושב ראש המפלגה.

 

 1. הורשע יושב ראש המפלגה בעבירה שיש עמה קלון, יראו אותו כמי שנבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע.

 

רשימת המפלגה בבחירות לכנסת

 

 1. בחירות לרשימת המפלגה בבחירות לכנסת יתקיימו בסמוך לפני הבחירות לכנסת, במועד שתקבע ועדת הבחירות ובלבד שלא ייקבע מועד לבחירות, כאמור, שהוא פחות מ-60 יום לפני יום הבחירות לכנסת.

 

 1. ועדת הבחירות באישור המרכז יציבו את מועמדי המפלגה לכנסת מהמקום ה-31 ואילך בכפוף להוראות בדבר הבטחת הייצוג לנשים.

 

 

הליך גיבוש רשימת המפלגה בבחירות לכנסת

 

 1. גיבוש הרשימה של המפלגה בבחירות לכנסת (להלן בפרק זה: "הרשימה") תבוצע בחמישה שלבים עוקבים כמפורט להלן.

 

 

שלב ראשון – הראשון ברשימה

 

 1. יושב ראש המפלגה הוא הראשון ברשימה.

 

 

שלב שני – בחירת כלל בעלי זכות הבחירה

 

 1. ככלל, מועמדי המפלגה לרשימת המפלגה בבחירות לכנסת ייבחרו על ידי כלל חברי המפלגה בעלי הזכות לבחור, לפי הקבוע בתקנון זה, (להלן: הבחירות המקדימות) ויוצבו ברשימה על פי סדר בחירתם בכפוף להוראות של השלב הראשון והשלבים הבאים (להלן: נבחרי הבחירות המקדימות).

 

 1. הבחירות המקדימות תהיינה: כלליות, ארציות, ישירות, שוות וחשאיות על ידי כלל חברי המפלגה בעלי הזכות לבחור ובכפוף להוראות שלהלן.

 

 1. בבחירות המקדימות ייקבע מיקומו של מועמד בבחירות על פי מספר המצביעים שהצביעו בעדו.

 

 1. בבחירות המקדימות יהיה כל מצביע רשאי לבחור במספר מועמדים (להלן בסעיף זה: מספר המועמדים). הצבעה בעבור יותר או פחות ממספר המועמדים תהיה הצבעה פסולה.

 

 1. מספר המועמדים יהיה מספר שלם, המהווה 2/3 ממספר חברי הכנסת, שהם חברי המפלגה, המכהנים בכנסת היוצאת בעת סיום כהונתה, כאשר המספר מעוגל כלפי מטה (אל המספר השלם הקטן יותר) ובהפחתה של אחד. ועדת הבחירות רשאית לקבוע כי הצפי של מספר חברי הכנסת שייבחרו ברשימת המפלגה בכנסת החדשה הוא גבוה יותר מזה שהיה בכנסת היוצאת ולחשב את מספר המועמדים על פיו, אך בכל מקרה מספר המועמדים לא יפחת מ- 5.

 

 

שלב שלישי – בחירת חברי המרכז

 

 1. למקומות ברשימה שמספרם 10  ו- 15 ישובצו חברי מפלגה, שייבחרו על ידי חברי המרכז בעלי זכות הבחירה (להלן: נבחרי המרכז). נבחרי המרכז יוצבו במקומות  ה- 10 וה- 15 ברשימה ולא יוסטו ממקומות אלה. כך, מיקומים אלה לא יהיו בכפוף להוראות השלבים הבאים.

 

 1. לעניין נבחר המרכז – שר, סגן שר, וחבר כנסת מכהן או מי שכיהן באחת מהכהונות האלה, עד 6 חודשים לפני מועד בחירת חברי המרכז לפי סעיף זה וכן מי שהוא או שהיה מועמד לבחירת כלל בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות האלה – לא יהיה מועמד לבחירת חברי המרכז.

 

 

שלב רביעי – איזונים והתאמות

 

 1. יושב ראש המפלגה רשאי, לפי שיקול דעתו, לבצע איזונים והתאמות ברשימה, כדלקמן: יושב ראש המפלגה רשאי (אך אין הוא חייב) להציב בעשירייה הראשונה במקומות בעשיריה כפי בחירתו, 2 מועמדים כפי בחירתו, ובעשירייה השנייה במקום כפי בחירתו, מועמד אחד כפי בחירתו. מועמדים אלה יכול שיהיו חברי המפלגה ויכול שהם (או מי מהם) אינם חברי המפלגה, מי שהם גברים או נשים ואולם, מועמד מאלה לא יכול שיהיה מי שהתמודד בשלבים הקודמים באותן הבחירות. (להלן: מועמדי השלב הרביעי).

 

 1. שיקול דעתו של יושב ראש המפלגה לעניין הסמכויות נשוא סעיף זה, נתון לו בלבד ובאורח אישי ורחב. שיקול הדעת יכלול שיקולים מגוונים.

 

 1. להסרת ספק: הוראת סעיף זה בעניין הצבת מועמדי השלב הרביעי חלה רק עד המקום ה-20 (כולל) ברשימה ואין היא חלה על המקומות שלאחר המקום האמור.

 

 1. מועמדי השלב הרביעי, ככל שיהיו, יסיגו לאחור ברשימה את מי שנבחרו בבחירות המקדימות (אך לא את נבחרי המרכז) בלא שינוי אחר בסדר בחירתם, בינם לבין עצמם.

 

 

 

שלב חמישי – הבטחת ייצוג לנשים

 

 1. ברשימה יובטח ייצוגן של הנשים: אישה אחת בכל חמישיית מקומות ברשימה. הייצוג יובטח ברשימה במקומות אלה: 4, 8, 12, ו- 17 וכך הלאה, במקום השני בכל חמישייה, עד למקום ה- 117.

 

 1. הבטחת הייצוג לנשים תופעל כך, שאם לא נבחרה או הוצבה אישה עד המקום הרביעי בחמישייה, תקודם האישה הראשונה שנבחרה אחרי אותו מקום אל מקום הבטחת הייצוג – המקום הרביעי בחמישייה.

אולם, אם נבחרה או הוצבה אישה במקום הרביעי בכל חמישייה או לפניו, מתמצית הבטחת הייצוג באותה חמישייה ולא תקוים הבטחת ייצוג לנשים לגבי אותה חמישייה.

אם בחמישייה שתי נשים, בין אם בשל בחירתן ובין אם בשל הבטחת הייצוג האמורה, מתמצית הבטחת הייצוג בחמישייה שלאחריה ולא יובטח בה ייצוג לאישה.

 

 1. קידום אישה ממקום היבחרה למקום שנועד להבטחת הייצוג יסיג לאחור ברשימה את נבחרי הבחירות המקדימות, ואת מועמדי השלב הרביעי אך לא את מועמד המרכז.

 

 1. גיבוש הרשימה יבוצע על פי סדר השלבים האמור לעיל.

 

 

בחירת נציגי המפלגה ברשויות המקומיות

 

 1. ככלל, מועמד המפלגה לכהונה כראש רשות מקומית ייבחר על ידי כלל חברי המפלגה ברשות המקומית בעלי זכות הבחירה (להלן בפרק זה: המועמד).

 

נבחר מועמד המפלגה לכהונה כראש רשות מקומית, יקבע הוא את הרכב הקואליציה, ימנה את מחזיקי התיקים, את ממלא מקומו ואת סגניו.

 

 1. שיטת הבחירה של המועמד תהיה כשיטה שנקבעה בתקנון לבחירת יושב ראש המפלגה, אך בשינויים המחויבים.

 

 1. ועדת הבחירות תקבע את הנוהל בבחירות למועמד, והיא רשאית לקבוע דרך בחירה השונה מבחירה על ידי כלל חברי המפלגה ברשות המקומית או האזורית.

 

 1. ככלל, מועמדי המפלגה לכהונה במועצת הרשות המקומית ייבחרו על ידי חברי מועצת סניף המפלגה ברשות המקומית. מועמד לכהונה כראש הרשות המקומית, יצורף כחבר נוסף במועצת הסניף לצורך בחירת הרשימה וזאת אם אין הוא חבר המועצה.

 

 1. שיטת הבחירות ונהלי הבחירות של מועמדי המפלגה למועצת רשות מקומית ייקבעו על ידי מועצת הסניף. ברשימה יובטח ייצוג לנשים: אחת בכל שלישיה.

 

 1. להסרת ספק יובהר, כי אם תקבע זאת מועצת הסניף, תהא ועדת הבחירות רשאית לאשר כשיטת בחירות, שיטה שבה יהיו גם מי שאינם חברי המפלגה בעלי זכות בחירה בתנאים שתקבע – שיטה המכונה "פריימריז פתוחים".

 

 1. לא יתקיימו בחירות למועמד המפלגה לראשות הרשות המקומית או לחברות במועצתה, אלא על פי הוראותיה והנחיותיה של ועדת הבחירות ובנוכחות נציג מטעמה.

 

 1. למען הבהירות – האמור בפרק זה לא בא לפגוע בסמכויותיה של הוועדה המוניציפלית המפלגתית.

 

 

ועדה מוניציפלית מפלגתית

 

 1. 12 חודשים לפני הבחירות לכלל הרשויות המקומיות תוקם ועדה מוניציפלית מפלגתית, שתכהן עד 12 חודשים לפני הבחירות לכלל הרשויות המקומיות שלאחריהן.

 

 1. הוועדה המוניציפלית המפלגתית תייעץ למוסדות המפלגה ולסניפים בכל הנוגע לפעילותה המוניציפלית של המפלגה. הוועדה תהיה רשאית לשמוע, לדון, ולהמליץ לסניף בכל סכסוך שיתעורר בסניף במישור המוניציפלי, אולם ההחלטה נתונה בידי מועצת הסניף.

 

 1. ועדה מוניציפלית מפלגתית תמנה 7 חברים, כולל היושב בראש הוועדה, המכירים ומעורים בחיי המפלגה בתחום המוניציפלי והם או קרובי משפחתם (מדרגה ראשונה) אינם מתמודדים בבחירות לרשות מקומית כלשהיא.

 

 1. המזכירות תמנה את יושב ראש הוועדה המוניציפלית המפלגתית ועוד 2 מחבריה, מרכז המפלגה יבחר 2 חברים לוועדה ופורום ראשי הסניפים יבחר שני נציגים לוועדה.

 

 1. הסכמים פוליטיים בתחום הרשויות המקומיות טעונים החלטה של מועצת הסניף ואישור של הוועדה המוניציפלית.

 

 1. הוועדה המוניציפלית איננה רשאית לדון ולהחליט בהיבטים כספיים ובמימון הבחירות.

 

 1. חברי המפלגה וסניפיה ישמעו את המלצותיה של הוועדה המוניציפלית ויחתרו לקיימן.

 

 1. בכל העתירות הנוגעות למישור המוניציפלי, תהיה הוועדה המוניציפלית משיבה בדיון וזה בנוסף למשיבים הרגילים.

 

 זכויות חתימה

 

 1. זכויות החתימה בשם המפלגה יהיו של מנכ"ל המפלגה או גזבר המפלגה ביחד עם אחד משני חברים שתבחר המזכירות (מבין חבריה) ולצד חתימותיהם כאמור, תבוא חותמת המפלגה או שמה המודפס.

 

 1. התחייבות של המפלגה וחתימה על מסמך כספי של המפלגה מחייבת אישור מוקדם של גזבר המפלגה.

 

התחייבות בלא סמכות

 

 1. חבר שהתחייב בשם המפלגה, בלא סמכות, בהתחייבות בעלת אופי כספי עלול להיתבע, בין על ידי נושה ובין על ידי המפלגה, במישרין או בעקיפין, ולשאת בעצמו בהתחייבותו.

 

הוראות כלליות

 

 1. הוראות פרק זה הן כלליות וחלות על כל מוסדות המפלגה, הכל כשאין בתקנון הוראה מיוחדת לעניין או אם אין כוונה אחרת משתמעת.

 

הבטחת ייצוג לנשים

 1. בכל מוסדות המפלגה יובטח, במידת האפשר, ייצוגן של הנשים, כדי 1/4 מחברי המוסד.

 

פרשנות

 1. תקנון זה נערך בלשון זכר אך גם לשון נקבה במשמע, וכן להיפך; לשון יחיד – גם לשון רבים במשמע, ולהיפך, והכל אם אין כוונה אחרת משתמעת.

 

 

 

הזמנות והודעות

 

 1. זימון חברים לישיבה של מוסד מפלגתי או פעילות מפלגתית יהיה הוגן וייעשה בעוד מועד. זימון שייעשה פחות מ- 7 ימים לפני מועד הכינוס או הפעילות לא יחשב לזימון בעוד מועד, למעט במקרים שבהם הדחיפות מחייבת זימון בהתראה קצרה יותר.

 

 1. הזמנות והודעות לחברים ישלחו בכתב על פי כתובתם הרשומה ברשימת חברי המפלגה, או בדואר האלקטרוני שלהם, או בהודעות M.S. למספר הטלפון הסלולרי שלהם או בכל כלי דיגיטלי דומה עליו תחליט המזכירות או על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים שתפוצתם גדולה.

 

 1. מועמדי המפלגה ומועמדים מטעמה, רשאים לשגר לחברי המפלגה הודעות בכלים דיגיטליים וב -S.M.S. בענייני תעמולת בחירות הקשורה למועמדותם ורואים את חברי המפלגה כמסכימים לקבלתן.

 

קביעת סדר יום

 1. סדר יומו של מוסד מפלגתי יפורסם על ידי יושב ראש המוסד או כפי הוראתו.

 

 1. מוסד מפלגתי לא יקבל החלטה בנושא שלא נכלל בסדר היום, למעט במקרים של דחיפות, כאשר הנושא הטעון החלטה לא היה ידוע בשעת קביעת סדר היום, ואין לקבל החלטה בנושא שלא נכלל בסדר היום, גם אם נדון במסגרת סעיף "שונות" בסדר היום.

 

 1. סדר יומם של מושב המרכז או מושב של מוסד מפלגתי, יתואם עם יושב ראש המפלגה ויובא בעוד מועד לידיעת מנכ"ל המפלגה; סדר יומה של ועדת משנה של מוסד מפלגתי יתואם עם יושב ראש המוסד ויובא בעוד מועד לידיעת מנכ"ל המפלגה.

 

סמכויות יושב ראש מוסד מפלגתי             

 1. יושב ראש מוסד מפלגתי אחראי לפעילותו התקינה של המוסד, הוא רשאי לקבוע הוראות מנהליות לעבודת המוסד, הוא ינהל את ישיבות המוסד או יורה לאחר לנהלן, והוא רשאי לנקוט אמצעי משמעת כלפי מפרי הסדר במושב שבניהולו.

 

אצילת סמכויות

 1. כל מוסד מפלגתי רשאי להקים ועדות משנה, רשאי לכלול בהרכבן חברי מפלגה שלא נבחרו למוסד ובמקרה ראוי אף מי שאינם חברי מפלגה, בכלל זה רשאי המוסד למנות גם ועדה של יחיד או אדם יחיד ולאצול להן סמכויות מסמכויותיו כפי שיקבע, הכל בכפוף להוראותיו של תקנון זה, ולמהות הסמכות שאצילתה מתבקשת.

 

 1. סמכויות בית הדין, מבקר המפלגה, ועדת הבחירות והוועדה המוניציפלית אינן ניתנות לאצילה, למעט אצילת סמכויות בעלות אופי מנהלי.

 

תקופת כהונה

 1. תקופת כהונתם של מוסדות המפלגה ובעלי תפקידים בהם תהיה עד למועד שנקבע בתקנון ועד לכינון הבאים אחריהם.

 

 1. הדחה או הפסקת כהונה של אדם, מוסד מפלגתי או ועדה שנבחרו או מונו, טעונה החלטת 75% של החברים בעלי זכות ההצבעה בגוף הבוחר או הממנה.

 

רציפות כהונה

 1. כל מוסד או אדם המכהנים בתפקיד מפלגתי ימשיכו וימלאו את כהונתם ותפקידם עד אשר יוחלפו על ידי מי שנבחר או מונה לבוא במקומם.

 

המניין החוקי

 1. בהיעדר קביעה אחרת בתקנון המפלגה, המניין החוקי לקבלת החלטות בכל מוסד מפלגתי ובכל ועדה של המפלגה, הוא שליש מהחברים. לא היו שליש מהחברים נוכחים בעת קבלת ההחלטה, ידחה הדיון בשעה אחת ולאחריה ניתן לקבל את ההחלטה בכל מספר משתתפים ובלבד שנוכחים באותה עת 1/6 מהחברים ובהם, נוכח גם יושב ראש הגוף המתכנס.

 

חבר מוסד שחברותו הסתיימה

 1. הסתיימה חברותו של חבר נבחר במוסד מפלגתי, יבוא במקומו מי שקיבל את מספר הקולות הבא בהליך בחירת חברי המוסד.

 

החלפת מכהנים מכוח מינוי של יושב ראש המפלגה

 1. במקום שבו מוקנית ליושב ראש המפלגה סמכות למנות אדם לכהונה, רשאי יושב ראש המפלגה להחליפו בכל עת באדם אחר.

 

ישיבה ראשונה

 1. ישיבה ראשונה של מוסד מפלגתי תזומן ותנוהל על ידי יושב ראש המפלגה או מי שמונה על ידו לצורך זה; משנבחר יושב ראש למוסד המפלגתי יכנס הוא את המוסד וינהל את ישיבותיו בכפוף לאמור בתקנון זה.

 

החלטות

 1. ככלל, החלטות של מוסדות המפלגה יתקבלו בהצבעה גלויה על ידי רוב המשתתפים בהצבעה; הצבעת "נמנע" לא תחשב לצורך זה כהשתתפות בהצבעה.

 

 1. יושב ראש מוסד מפלגתי יקבע כי הצבעה תתקיים באורח חשאי לבקשת 1/3 מחברי אותו מוסד ובלבד שבקשתם תוגש בכתב 5 ימים לפני מועד ההצבעה, או כאשר מחצית ממשתתפי הישיבה מבקשים זאת במהלכה.

 

 1. למען הבהירות: במקום שבו מביא מוסד מפלגתי בפני מוסד מפלגתי אחר הצעה על מנת שהאחרון יקבלה או יידחה אותה, רשאי המוסד המציע לשוב ולהציע הצעה אחרת – אם נדחתה הצעתו וזכותו הבלעדית להציע כאמור איננה פגה עקב דחיית הצעתו או הצעותיו.

 

 1. בנסיבות המחייבות קבלת החלטה דחופה, רשאית ועדה של המפלגה או ועדה של מוסד מפלגתי, שמניין חבריה אינו עולה על 15, לקבל החלטה גם בלא לקיים ישיבה ובלבד שהצעת ההחלטה הובאה בפני כל חבריה (למעט מי שלא ניתן לאתרו) ועמדתם תועדה באורח ראוי. להחלטה שנתקבלה כאמור יהיה תוקף זמני עד לאישורה בישיבה רגילה.

 

חתימה על החלק

 1. במקום שבו נדרשת חתימת חברים לא תותר חתימה על החלק (בלנקו).

 

הסכם פוליטי

 1. בהיעדר הוראה אחרת בתקנון זה, הסכם פוליטי שהמפלגה או מוסד ממוסדותיה צד לו, לא יכנס לתוקף עד אם יאושר על ידי מנכ"ל המפלגה או מי מטעמו.

 

שמירה וגילוי מידע ומסמכים

 1. חבר מפלגה, מי שנבחר לכהונה במפלגה או מטעמה חייב לשמור כל מידע וכל מסמך השייך למפלגה ולא להעבירו למי שאינו מוסמך לקבלו, ולפי בקשתו הראשונה של מנכ"ל המפלגה, עליו להעביר למנכ"ל או לפי הוראתו בלא דיחוי, כל מסמך, מידע או הערכה, בע"פ או בכתב, הנוגעים לפעילותה של המפלגה.

 

 1. מתוך שהמפלגה נתונה, מכוח הדין, לביקורתו של מבקר המדינה, חייבים כל חבר וכל מוסד מפלגתי להמציא למבקר המדינה על פי דרישתו של מבקר המדינה כל מסמך ומידע הנדרש על ידו לשם מילוי תפקידו.

 

שיקול דעת

 1. נציגי המפלגה הנבחרים והמתמנים לכהונה בגופים חיצוניים למפלגה, יפעילו את מיטב שיקול דעתם על פי הדין החל על מקומות כהונתם וככל האפשר יתייעצו עם המפלגה מוסדותיה או בעלי תפקידים בה בטרם יגבשו את עמדתם בשאלה הנוגעת למקום כהונתם.

 

השלמה ושינוי תקנון

 

 1. מרכז המפלגה רשאי לשנות את תקנון המפלגה. הרשאים להביא למרכז הצעת החלטה לשינוי, ישיר או עקיף, של תקנון הם: יושב ראש המפלגה, המזכירות או 25% מחברי המרכז בחתימת ידם בציון תאריך החתימה בכתב ידם.

 

 1. נשיאות המרכז רשאית, לערוך את ההצעות לשינוי התקנון, לאחדן, לפצלן ולנסחן מחדש, בטרם תבואנה להצבעת המרכז.

 

 1. לא תבוא בפני המרכז הצעה לשינוי תקנון המפלגה אלא בחלוף 14 ימים מיום ששוגרה לחברי המרכז ולמוסדות המפלגה הודעה עליה והיא פורסמה באתר האינטרנט של המפלגה.

 

 1. הרוב הדרוש לשינוי תקנון המפלגה הוא 65% מחברי המרכז הנוכחים בהצבעה.

 

הוראות מעבר

 

 1. הוראות שעה המשולבת בגוף התקנון לשם נוחות המעיין, תימחקנה לאחר שיפוגו תוקפן ומשמעותן.

 

 1. תוקפן של הוראות המעבר בפרק זה כהוראת שעה והן יחדלו מלהתקיים לאחר שיפוג תוקפן.

 

 1. למען הבהירות: מי שהם חברי מפלגה עובר לכניסת תקנון זה לתוקף הם חברי מפלגה גם על פיו.

 

 1. מי שהיו חברי המפלגה בעלי זכות לבחור או להיבחר לפני מועד כניסתו לתוקף של תקנון זה, תחולנה לגביהם תקופות הכשרה לפי הקבוע בתקנון שהיה בתוקף עובר לכניסתו לתוקף של תקנון זה.

 

 1. המכהנים במפלגה בכהונות ובתפקידים יראו אותם, עם כניסתו של תקנון זה לתוקף, כמי שנבחרו או שהתמנו מכוחו, הכול לפי העניין.

 

 1. עד להקמת המזכירות על פי תקנון זה, רשאי המנכ"ל להביא בפני הוועידה: הצעה להרכב חברי בית הדין, יו"ר בית הדין וסגניו, חברי ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות.

 

 1. פורומים שקמו ופועלים במפלגה יראו אותם כפורומים שהמרכז אישר אותם, אולם מרכז המפלגה יגדיר בהחלטה את יעדיהם ודרכי פעולתם. מי שמכהנים בפועל כיושבי ראש פורומים, יראו אותם במי שנבחרו על ידי הפורומים.

 

 1. הפורומים הקיימים במפלגה:

 

פורום יושבי ראש הסניפים;

פורום נבחרים;

פורום נשות הבית היהודי;

פורום התיישבות – מורכב מחברי מרכז של הבית היהודי המתגוררים בקיבוצי הקיבוץ הדתי, במושבי הפועל המזרחי, בבנימין, בשומרון, בדרום הר חברון, בגוש עציון וברמת הגולן וחברי מרכז שיש להם עניין בנושאים אלה;

פורום דרום;

פורום צפון;

פורום פעילים חברתיים;

פורום וותיקי המפלגה;

פורום יו"ר;

פורום מנכ"ל;

פורום צעירים- הוא פורום חובה, מורכב מחברי מרכז של הבית היהודי מתחת לגיל 35. הפורום יכהן כגוף הרשמי של המפלגה לניהול וארגון של פעילות צעירים לרבות נוער ותאי סטודנטים. יו"ר הפורום ייבחר על ידי חברי הפורום.